Content Image

Algemene Voorwaarden

TTA Taxidermie hanteert de volgende algemene voorwaarden.

1. Prijs

Alle door TTA Taxidermie vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2. Eigendomsvoorbehoud

Alle door TTA Taxidermie krachtens een overeenkomst aangeleverde goederen/dieren/ etc. blijven eigendom van TTA Taxidermie totdat alle overeengekomen verschuldigde bedragen zijn voldaan.

3. Leveringstermijn en overmacht

De door TTA Taxidermie aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. TTA Taxidermie is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever.

Van overmacht is sprake indien TTA Taxidermie niet in staat is binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorzaken buiten de schuld of risicosfeer om van TTA Taxidermie Supplies.

4. Wijzigingen door TTA Taxidermie

TTA Taxidermie is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5. Reclames en aansprakelijkheid

Reclames moeten binnen 7 dagen na geleverde diensten bij TTA Taxidermie schriftelijk worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat de diensten niet aan de overeenkomst voldoen.

TTA Taxidermie dient in staat gesteld te worden de ingediende reclames te controleren en binnen een afgesproken termijn te corrigeren.

Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven deze niet het recht op betaling op te schorten, dan wel tegen vorderingen te compenseren met aan TTA Taxidermie verschuldigde bedragen.

TTA Taxidermie is gerechtigd de dienst zoals is overeengekomen aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden door TTA Taxidermie in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

TTA Taxidermie  is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schaden en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van TTA Taxidermie  Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen door derden van wie TTA Taxidermie  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is TTA Taxidermie  niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derden. In geen geval is Taxidermie aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. De opdrachtgever vrijwaart TTA Taxidermie van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door TTA Taxidermie geleverde diensten en/of zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van een schade schriftelijk per aangetekend schrijven aan TTA Taxidermie kenbaar is gemaakt.

TTA Taxidermie is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever.

De schadevergoeding blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door TTA Taxidermie bij opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten op producten.

De aansprakelijkheid van TTA Taxidermie jegens opdrachtgever of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogen schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, dan wel meer of andere schade te voorkomen, alsmede TTA Taxidermie niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Het staat opdrachtgever niet vrij producten/geleverde diensten aan TTA Taxidermie te retourneren voordat TTA Taxidermie hiermee heeft ingestemd.

6. Betaling

Betalingen van preparaten, goederen, halve fabrikaten die door TTA Taxidermie  geleverd zijn dienen volledig betaald te zijn alvorens ze in winkel/Werkplaats afgehaald worden, dan wel thuis afgeleverd.

Ale diensten die TTA Taxidermie verricht m.b.t het organiseren van de import van de dan wel het afhalen dan wel laten verzenden bij de expediteur anders dan alleen het prepareren van het voorwerp worden extra berekend.

7. Annulering door client

Op annulering van gebrachte te zijn altijd de TTA Taxidermie voorwaarden van toepassing.

Kosten

Groot of klein preparaat/voorwerp, 100 euro inschrijfgeld is obligatorisch in het taxidermie en administratie register van TTA taxidermie.

Voor bewerking en bewaar kosten van het preparaat/voorwerp van de dag dat de inschrijving door TTA Taxidermie gedaan en geaccepteerd is de klant een bedrag verschuldigd boven op de basiskosten van 1,00 zegge ,,een euro,, per dag toegerekend  ( index januari 2022 ) aan TTA taxidermie .Deze gerechtvaardigde betaling dient om in de schade tegemoet te komen van TTA Taxidermie van het niet prepareren bewaar en voorbereidingskosten van het preparaat dan wel het voorwerp.

Ingang berekening is op de dag van ontvangst einde berekening is de dag van afhalen. Na de betaling en ontvangst van bovengenoemd gecumuleerd bedrag zal het voorwerp /preparaat door TTA Taxidermie vrijgegeven worden.

8. Beëindiging

De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht en ieder mogelijk geschil dient plaats te vinden in de rechtbank te s’-Hertogenbosch.